آموزشگاه فنی وحرفه ای دانش گستر شمال

مشاوره،برنامه ریزی ثبت نام وبرگزاری دوره های آموزشی مهارتی با مدارک بین المللی وقابل ترجمه از سازمان فنی وحرفه ای

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

مطالب آموزشی دوره Photoshop کد 97038

مطالب آموزشی دوره Photoshop کد 97038

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال
مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97037

مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97037

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال
مطالب آموزشی دوره ICDL کد97025

مطالب آموزشی دوره ICDL کد97025

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال
مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97024

مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97024

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال
مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97023

مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97023

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال
مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97033

مطالب آموزشی دوره ICDL کد 97033

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
مدیریت آموزشگاه دانش گستر شمال