معرفی آموزشگاه دانش گستر شمال

دانش گستر شمال در ابتدای مسیر آموزش خود با اخذ مجوز از مرکزآموزش استانداری گلستان در سال 1382 جهت آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان دولت در سطح استان گلستان کار خود را ....

....شروع نمود و بیش از یکدهه آموزش های موفق به کارکنان را در سرلوحه فعالیت خود دارد. در سال 1384 با اخذ موافقت نامه اصولی از سازمان فنی و حرفه ای کشور مجوز آموزش در رشته فناوری اطلاعات را اخذ نمود و تا کنون با توجه به عملکرد آموزشی ونیازسنجی ها دتوانسته است در بیست رشته آموزشی بعنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در استان از نظر تنوع مهارتی در بخش های مختلف خدمات آموزشی با کیفیت مطلوب را به متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می نماید.